Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

Bestuur

Simone van der Heiden
Bestuur

Voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte conform hetgeen daarover is gesteld in de statuten van de vereniging.

Taken

• Het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering.

• Lid van het bestuur van Stichting Hockeybelangen.

• Contact onderhouden met bestuur Stichting Hockeybelangen en bestuur Stichting Hockey Paviljoen.

• Onderhouden van contacten met de gemeente en andere externe verenigingen en organisaties.

• De voorzitter zoekt in samenspraak met Voorzitter TC en Penningmeester naar trainer/coach Dames-1 en Heren-1 en andere trainers voor de vereniging.

• Opstellen, up to date houden en uitdragen van het beleid van HG.

• Toezicht houden op het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.

• Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken.

• Het voeren van functioneringsgesprekken met ‘personeel’ en opdrachtnemers.

• Verslag vergaderingen goedkeuren.

• Tijdelijke functie: voorzitter Lustrumcommissie

Anne-marie der Kinderen
Bestuur

Secretaris

De secretaris draagt zorg voor de communicatie binnen het bestuur en naar de leden inzake bestuursaangelegenheden. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de ICT-commissie.

Taken

• Draagt zorg voor de verslaglegging conform het geen daarover is gesteld in de statuten van de vereniging.

• Verzorgen van de correspondentie: binnenkomende “post” en versturen van de “uitgaande post”.

• Archivering van de relevante binnengekomen en uitgaande stukken.

• Archivering van de vergaderstukken en verslagen conform het geen daarover is gesteld in de statuten van de vereniging.

• Agendabeheer van de vereniging.

• Aftekenen van de Bestuursverslagen en verslagen van Algemene Leden Vergaderingen samen met de voorzitter en vervolgens archiveren.

• Contactpersoon voor de K.N.H.B.

• Voorbereiden ALV en Bestuursvergaderingen, uitnodigingen, agenda, vergaderstukken.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

Robert de Greef
Bestuur

Lid algemene zaken en vice-voorzitter

Het lid algemene zaken vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en is verantwoordelijk voor kwalitatief goede en kwantitatief voldoende scheidsrechters, het opstellen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid en de activiteiten commissie.

Taken

• Vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

• Draagt zorg voor het werven van vrijwilligers.

• Draagt er zorg voor dat scheidsrechters zijn voor alle wedstrijden.

• Het voorzitten van de bestuursvergadering bij afwezigheid voorzitter.

• Contact onderhouden met vertrouwenspersoon van de club.

• Regelen VOG voor door het bestuur daartoe aangewezen personen.

• Regelen van de scheidsrechter cursus(sen) en examens.

• Het zorgdragen van het begeleiden van de (jeugd)scheidsrechters.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

Harm Crompvoets
Bestuur

Voorzitter Technische Commissie

De voorzitter TC is verantwoordelijk voor het technische- en hockeybeleid van de vereniging, het selectiebeleid en hij/zij draagt zorg voor een goede balans tussen prestatie en breedtesport hockey. Onder zijn verantwoordelijk vallen: de zaalhockey-, technische-, materialencommissie en het Wedstrijdsecretariaat.

Taken

• Het opstellen en uitdragen van het technisch hockeybeleid.

• Het voeren van functioneringsgesprekken met ‘personeel’ en opdrachtnemers.

• Zorgdragen voor coördinatie en begeleiding (incl. opleiding) van:

o Coaches dames-1 en heren-1 (samen met de voorzitter en penningmeester)

o Coaches en trainers van teams tezamen met de leden van de TC

o Lijncoördinatoren

o Trainer coördinatoren

o Hockey School coördinator

o Funky coördinator

o Keepers coördinator

o Bengelbende coördinator(en)

o Manager(s) D1 / H1

o TC leden

o Wedstrijdsecretariaat

• Het voorzitten van de TC vergaderingen.

• Zorgdragen voor het goed functioneren / faciliteren van de technische commissies.

• Het (laten) opstellen van het trainingsschema.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).


Bestuur

Clubmanager

De clubmanager is geen formeel bestuurslid maar ondersteunt het bestuur in een staffunctie. De clubmanager heeft als verantwoordelijkheid om het bestuur te verbinden met de leden, is verantwoordelijk voor de communicatie en specifiek gedelegeerde projecten.

Taken

• Beheert het info mailadres van hockey Geldrop en stuurt de gestelde vragen via mail door naar het betreffende bestuurslid of TC functionaris.

• Het mee organiseren van hockey evenementen (hockey clinic’s, training voor Superfans)

• Alle overige toebedeelde ‘projecten’ door het bestuur.

Nico Knoll
Bestuur

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging één en ander conform hetgeen daarover in de statuten is bepaald. Voor is de penningmeester verantwoordelijk voor het functioneren van de ledenadministratie en de financiële administratie.

Taken

• Registratie van alle financiële zaken van de vereniging, verwerken en controleren van de inkomsten en uitgaven.

• Opstellen van contracten “betaalde trainers”, (ZZP-ers).

• Opstellen van beloningsstructuur vrijwilligers.

• Maandelijkse rapportage aan het bestuur van de financiële stand van zaken.

• Draagt het door het bestuur aangegeven financiële beleid en besluiten uit naar de leden.

• Beheren van de verzekeringen van de vereniging.

• Draagt zorg voor een goede en up to date KvK inschrijvingen, uitvoerend hierin is de secretaris.

• Beheren van alle contracten (zowel voor leveranciers, medewerkers als leden)

• Opstellen en beheren van de begroting.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

• Het voeren van functioneringsgesprekken met ‘personeel’ en opdrachtnemers.

Frank Gruintjes
Bestuur

Lid accommodatie

Het lid accommodatie is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede accommodatie passend bij de behoefte van de vereniging, de veld materialen (niet zijnde hockey materialen) voor zover eigendom van de vereniging alsook van de gemeente. Hij/zij is verantwoordelijk voor het sleutelbeleid, de bar en barcommissie, benodigde vergunningen, BHV-beleid en de accommodatiecommissie.

Taken

• Zorgen voor het beheer van sportpark en contact onderhouden met de gemeente.

• Zorgen voor onderhoud van de velden en veldmaterialen voor zover eigendom zijn van de gemeente.

• Zorgen voor schoonmaak rondom de velden.

• Zorgen voor het doen opstellen van regels t.a.v. het gebruik door derden van de accommodatie en velden.

• Zorgen voor het keuren van de velden.

• Zorgdragen voor een sleutelplan en het beheer van de sleutels

• Bestuur afgevaardigde in de Stichting Hockeypaviljoen

• Signaleren benodigd onderhoud en zorgdragen voor kwalitatief goed onderhoud van de gebouwen en vaste technische installaties conform wettelijke regelingen.

• Onderhouden van contacten met leveranciers.

• Onderhoud en beheer van de alarminstallatie en brandblussers, AED apparatuur, noodverlichting.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

• Coördinatie schoonmaak werkzaamheden paviljoen en kleedlokalen door schoonmaakbedrijf.

• Voor een kwantitatieve en kwalitatieve goede bezetting van de bar.

• Organisatie jaarlijkse instructie barploegen, (behalen van de benodigde certificaten).

• Toezien op exploitatie conform wettelijke regelingen (mensen en middelen).

• Advies uitbrengen aan bestuur over assortiment en prijsstelling.

Pedro van den Eijnden
Bestuur

Bestuurslid verenigingszaken
Lid worden

Sponsoren

Social media

Download onze app

Agenda

Nog geen agenda punten.

Vandaag jarig

Timo Hovens
Rosalie van 't Wout
Julian Adeosun