Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

Commissies

Jody Weijtens
18+ Commissie

Lid 18+ Commissie
Arno Somers
18+ Commissie

Lid 18+ Commissie
Koen Behr
18+ Commissie

Lid 18+ Commissie
Alexander Vroom
18+ Commissie

Lid 18+ Commissie
Jasmijn Voets
18+ Commissie

Lid 18+ Commissie
Thomas Bos
18+ Commissie

Lid 18+ Commissie
Steven Venmans
18+ Commissie

Lid 18+ Commissie
18+ commissie De 18+ commissie is in 2014 in het leven geroepen en valt onder de verantwoordelijkheid van het lid Algemene zaken van het Bestuur. Door de wijziging in wetgeving qua drankgebruik en schenken van drank en de leeftijdsverhoging naar 18 jaar heeft er toe geleid dat de vereniging even in een vacuüm heeft gezeten qua organiseren van activiteiten. De 18+-leden hebben vervolgens aangegeven dat er behoefte bestond aan het organiseren van activiteiten voor de leden boven de 18 en enkele enthousiaste 18+-leden hebben dit stokje opgepakt en zijn hiermee aan de slag gegaan. Na een zeer succesvolle biercantus om mee te beginnen heeft deze commissie zich ontwikkeld tot een zeer enthousiaste groep mensen die met creativiteit er voor hebben weten te zorgen dat er weer activiteiten zijn voor de 18+ leden. Zo hebben zij ook de organisatie van de Happy Sunday voor hun rekening genomen, hebben ze een pubquiz avond georganiseerd en zorgen ze voor het afsluitende feest tijdens het 75-jarige lustrum van de vereniging.
Frank Gruintjes
Accommodatiecommissie

Voorzitter
Robert de Greef
Activiteitencommissie

Voorzitter
Nelleke Veldhuizen
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Jacqueline van der Rijt
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Sjak van Diessen
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Rene Venmans
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Marit van der Poort
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Tjeerd Verbeke
Activiteitencommissie

Lid activiteiten

Barcommissie

Voorzitter
• Leiden commissievergadering • Agenda • Vergadering leiden • Actiepunten checken en verdelen • Vergaderdata plannen en vastleggen • Zorgdragen voor goede taakverdeling commissieleden • Welke taken • Uitvoering van die taken • Budgetbewaking • Kascontrole • Inkomsten en uitgaven • Contacten met leveranciers • Alcohol • Kas opmaken • Inkoop • HACCP Big Leader: Make Hockey Great again
Anja van Duijnhoven
Barcommissie

Inkoop
• Budgetbewaking • Kascontrole • Voorraad beheer • Inkoop • Contacten met leveranciers
Frank Gruintjes
Barcommissie

Evenementencoördinatie
Sandra de Jong
Barcommissie

Bardiensten zaterdag
• Barhoofdjes of teamindelingen • Barbezetting • Jaarplanning maken • Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Jorrit Coolen
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Ties van der Woord
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Jasper Hacking
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Irma Behr - Veldhuis
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Sanne Scheepers
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Tom Büthker
Barcommissie

Bardiensten zondag
Joep Lurvink
Barcommissie

Bardiensten zondag
Chayenne van Nielen
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Barhoofden of teamindelingen • Barbezetting • Jaarplanning maken • Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Jan Mahler
Barcommissie

Bardiensten zondag
Donieck Schouten
Barcommissie

Bardiensten zondag
Simone van der Heiden
Bestuur

Voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte conform hetgeen daarover is gesteld in de statuten van de vereniging.

Taken

• Het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering.

• Lid van het bestuur van Stichting Hockeybelangen.

• Contact onderhouden met bestuur Stichting Hockeybelangen en bestuur Stichting Hockey Paviljoen.

• Onderhouden van contacten met de gemeente en andere externe verenigingen en organisaties.

• De voorzitter zoekt in samenspraak met Voorzitter TC en Penningmeester naar trainer/coach Dames-1 en Heren-1 en andere trainers voor de vereniging.

• Opstellen, up to date houden en uitdragen van het beleid van HG.

• Toezicht houden op het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.

• Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken.

• Het voeren van functioneringsgesprekken met ‘personeel’ en opdrachtnemers.

• Verslag vergaderingen goedkeuren.

• Tijdelijke functie: voorzitter Lustrumcommissie

Anne-marie der Kinderen
Bestuur

Secretaris

De secretaris draagt zorg voor de communicatie binnen het bestuur en naar de leden inzake bestuursaangelegenheden. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de ICT-commissie.

Taken

• Draagt zorg voor de verslaglegging conform het geen daarover is gesteld in de statuten van de vereniging.

• Verzorgen van de correspondentie: binnenkomende “post” en versturen van de “uitgaande post”.

• Archivering van de relevante binnengekomen en uitgaande stukken.

• Archivering van de vergaderstukken en verslagen conform het geen daarover is gesteld in de statuten van de vereniging.

• Agendabeheer van de vereniging.

• Aftekenen van de Bestuursverslagen en verslagen van Algemene Leden Vergaderingen samen met de voorzitter en vervolgens archiveren.

• Contactpersoon voor de K.N.H.B.

• Voorbereiden ALV en Bestuursvergaderingen, uitnodigingen, agenda, vergaderstukken.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

Robert de Greef
Bestuur

Lid algemene zaken en vice-voorzitter

Het lid algemene zaken vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en is verantwoordelijk voor kwalitatief goede en kwantitatief voldoende scheidsrechters, het opstellen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid en de activiteiten commissie.

Taken

• Vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

• Draagt zorg voor het werven van vrijwilligers.

• Draagt er zorg voor dat scheidsrechters zijn voor alle wedstrijden.

• Het voorzitten van de bestuursvergadering bij afwezigheid voorzitter.

• Contact onderhouden met vertrouwenspersoon van de club.

• Regelen VOG voor door het bestuur daartoe aangewezen personen.

• Regelen van de scheidsrechter cursus(sen) en examens.

• Het zorgdragen van het begeleiden van de (jeugd)scheidsrechters.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

Harm Crompvoets
Bestuur

Voorzitter Technische Commissie

De voorzitter TC is verantwoordelijk voor het technische- en hockeybeleid van de vereniging, het selectiebeleid en hij/zij draagt zorg voor een goede balans tussen prestatie en breedtesport hockey. Onder zijn verantwoordelijk vallen: de zaalhockey-, technische-, materialencommissie en het Wedstrijdsecretariaat.

Taken

• Het opstellen en uitdragen van het technisch hockeybeleid.

• Het voeren van functioneringsgesprekken met ‘personeel’ en opdrachtnemers.

• Zorgdragen voor coördinatie en begeleiding (incl. opleiding) van:

o Coaches dames-1 en heren-1 (samen met de voorzitter en penningmeester)

o Coaches en trainers van teams tezamen met de leden van de TC

o Lijncoördinatoren

o Trainer coördinatoren

o Hockey School coördinator

o Funky coördinator

o Keepers coördinator

o Bengelbende coördinator(en)

o Manager(s) D1 / H1

o TC leden

o Wedstrijdsecretariaat

• Het voorzitten van de TC vergaderingen.

• Zorgdragen voor het goed functioneren / faciliteren van de technische commissies.

• Het (laten) opstellen van het trainingsschema.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).


Bestuur

Clubmanager

De clubmanager is geen formeel bestuurslid maar ondersteunt het bestuur in een staffunctie. De clubmanager heeft als verantwoordelijkheid om het bestuur te verbinden met de leden, is verantwoordelijk voor de communicatie en specifiek gedelegeerde projecten.

Taken

• Beheert het info mailadres van hockey Geldrop en stuurt de gestelde vragen via mail door naar het betreffende bestuurslid of TC functionaris.

• Het mee organiseren van hockey evenementen (hockey clinic’s, training voor Superfans)

• Alle overige toebedeelde ‘projecten’ door het bestuur.

Nico Knoll
Bestuur

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging één en ander conform hetgeen daarover in de statuten is bepaald. Voor is de penningmeester verantwoordelijk voor het functioneren van de ledenadministratie en de financiële administratie.

Taken

• Registratie van alle financiële zaken van de vereniging, verwerken en controleren van de inkomsten en uitgaven.

• Opstellen van contracten “betaalde trainers”, (ZZP-ers).

• Opstellen van beloningsstructuur vrijwilligers.

• Maandelijkse rapportage aan het bestuur van de financiële stand van zaken.

• Draagt het door het bestuur aangegeven financiële beleid en besluiten uit naar de leden.

• Beheren van de verzekeringen van de vereniging.

• Draagt zorg voor een goede en up to date KvK inschrijvingen, uitvoerend hierin is de secretaris.

• Beheren van alle contracten (zowel voor leveranciers, medewerkers als leden)

• Opstellen en beheren van de begroting.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

• Het voeren van functioneringsgesprekken met ‘personeel’ en opdrachtnemers.

Frank Gruintjes
Bestuur

Lid accommodatie

Het lid accommodatie is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede accommodatie passend bij de behoefte van de vereniging, de veld materialen (niet zijnde hockey materialen) voor zover eigendom van de vereniging alsook van de gemeente. Hij/zij is verantwoordelijk voor het sleutelbeleid, de bar en barcommissie, benodigde vergunningen, BHV-beleid en de accommodatiecommissie.

Taken

• Zorgen voor het beheer van sportpark en contact onderhouden met de gemeente.

• Zorgen voor onderhoud van de velden en veldmaterialen voor zover eigendom zijn van de gemeente.

• Zorgen voor schoonmaak rondom de velden.

• Zorgen voor het doen opstellen van regels t.a.v. het gebruik door derden van de accommodatie en velden.

• Zorgen voor het keuren van de velden.

• Zorgdragen voor een sleutelplan en het beheer van de sleutels

• Bestuur afgevaardigde in de Stichting Hockeypaviljoen

• Signaleren benodigd onderhoud en zorgdragen voor kwalitatief goed onderhoud van de gebouwen en vaste technische installaties conform wettelijke regelingen.

• Onderhouden van contacten met leveranciers.

• Onderhoud en beheer van de alarminstallatie en brandblussers, AED apparatuur, noodverlichting.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

• Coördinatie schoonmaak werkzaamheden paviljoen en kleedlokalen door schoonmaakbedrijf.

• Voor een kwantitatieve en kwalitatieve goede bezetting van de bar.

• Organisatie jaarlijkse instructie barploegen, (behalen van de benodigde certificaten).

• Toezien op exploitatie conform wettelijke regelingen (mensen en middelen).

• Advies uitbrengen aan bestuur over assortiment en prijsstelling.

Pedro van den Eijnden
Bestuur

Bestuurslid verenigingszaken
Jan Willem Sanders
Businessclub Hockey Geldrop

Voorzitter

Businessclub Hockey Geldrop

Secretaris
Ronald van der Leij
Businessclub Hockey Geldrop

Penningmeester
Bart Meulendijk
Businessclub Hockey Geldrop

Lid algemene zaken
Joyce van Nielen
Businessclub Hockey Geldrop

Lid algemene zaken
Huub der Kinderen
ICT commissie

Lid ICT
Paul Hazenbosch
ICT commissie

Lid ICT
Robert Nieuweboer
ICT commissie

Lid communicatie
Sander Maas
Ledenadministratie

Ledenadministrateur
• Leden in- en uitschrijven • Ledenwisselingen doorgeven (verwerken in statistiek) • Overzicht voor contributie maken (samen met penningmeester) • Etiketten • Inschrijfformulieren distribueren en retour ontvangen
Miriam van de Crommenacker
Materialen

Materiaalbeheerder
• Beheren materiaal • Controle materialen • Onderhoud materiaal • Up-to-date houden van het materiaal • Budget controle
Jef van Stratum
Scheidsrechterscommissie

Voorzitter
Stefan van Gerwen
Scheidsrechterscommissie

Coördinator
• Verzorging van de scheidsrechterplanning voor de KNHB competities voor jongste jeugd, junioren en senioren • Verwerking van de gerealiseerde arbitrage • Communicatie met wedstrijdsecretariaat, leden en vrijwilligers • Planning scheidsrechters buiten de competitie (oefenwedstrijden, toernooien, etc.) • Contact met arbitragecommissie en opleiding
Eric Roelofs
Scheidsrechterscommissie

Coördinator scheidsrechtersopleiding
• Begeleiden beginnende scheidsrechters • Bijhouden nieuwe regels en scheidsrechters daarover informeren • Bestuderen van het arbitrageplan
Robert de Greef
Scheidsrechterscommissie


Lid Scheidsrechterscommissie
Peter Genefaas
Scheidsrechterscommissie


Lid Scheidsrechterscommissie
Wouter de Jong
Scheidsrechterscommissie


Pedro van den Eijnden
Scheidsrechterscommissie


Jan Mahler
Stichting Hockeypaviljoen

Voorzitter
Hein Loeffen
Stichting Hockeypaviljoen

Secretaris
Frans Christophe
Stichting Hockeypaviljoen

Penningmeester
Joep Eickholt
Stichting Hockeypaviljoen


Technische Commissie
Harm Crompvoets
Technische Zaken
Technische Commissie
Voorzitter
• Bijwonen vergaderingen commissie • Agendapunten voorbereiden • Taken uitvoeren • Taken verdelen/delegeren • Technische zaken • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Ondersteunen TC leden
Sjak van Diessen
Technische Zaken
Technische Commissie
Senioren en Veteranen
• Bijwonen vergaderingen commissie • Taken uitvoeren • Technische zaken • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Jeppe van Zanten
Technische Zaken
Technische Commissie
Senioren en Veteranen
• Bijwonen vergaderingen commissie • Taken uitvoeren • Technische zaken • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Rene Schouwman
Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens A, B, C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Taken uitvoeren • Technische zaken • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers

Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens A, B, C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Taken uitvoeren • Technische zaken • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Dorien Kokai
Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes A en B
• Bijwonen vergaderingen commissie • Taken uitvoeren • Technische zaken • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Heidi van Leuven
Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes A en B
• Bijwonen vergaderingen commissie • Taken uitvoeren • Technische zaken • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Dorien Kokai
Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Taken uitvoeren • Technische zaken • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Heidi van Leuven
Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Taken uitvoeren • Technische zaken • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Meike van Stratum
Technische Zaken
Technische Commissie
Hockeyschool
• Aanspreekpunt nieuwe leden • Registreren van proeflessen • Registreren van presentie spelers • Eind seizoen nieuwe 6-tallen samenstellen • Zo veel mogelijk aanwezig bij training Hockeyschool als aanspreekpunt • Meedenken/praten beleid Hockey Geldrop binnen de Technische Commissie • Tijdsbesteding: • Wekelijks 2 uur gedurende seizoen met piek aan begin en eind • Adhv jaarplanning maandelijks overleg Technische Commissie • Overleg met trainerscoördinator Hockeyschool die de trainingen verzorgd
Maud Nieuweboer
Technische Zaken
Technische Commissie
JJ/Funkey
- Zorg dragen voor goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers, trainers, coaches en bestuur; - Zorgt ervoor dat elk jongste jeugd team uit zijn categorie kan spelen; - Zorgdragen voor de aanmelding van de teams en wensen aan de KNHB inclusief KNHB District Zuid - Regelmatig uitlezen mailbox betreffende jongste jeugd categorie. - Regelmatig uitlezen mailbox betreffende Funkey. - Aanmeldingen registreren en verwerken. - Zorgdragen voor een goede “open” communicatie. - In samenwerking met Hoofd trainer JJ en Bengelbende coördinator indeling van jongste jeugd teams maken. - In samenwerking met Lid TC jongste jeugd meisjes zorgen voor opgave teams voor de minitoernooien. Tijdsbesteding - Gemiddeld 2 uur per week. - In de aanvang en eind van het seizoen ligt de tijdsbesteding relatief hoger; - Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per maand voor informele contacten. - Formeel 1 x p. maand vergadering; - Informele besprekingen met spelers/speelsters, trainers, coaches.
Lorenzo Westreenen
Technische Zaken
Technische Commissie
Lijncoördinator Heren
Lorenzo Westreenen
Technische Zaken
Technische Commissie
Lijncoördinator Dames
Lorenzo Westreenen
Technische Zaken
Technische Commissie
Lijncoördinator
Lijncoördinator jongens/meisjes
Raymond Pieterse
Technische Zaken
Technische Commissie
Keeperscoördinator
Lorenzo Westreenen
Technische Zaken
Technische Commissie
Trainerscoördinator

• Bijwonen vergaderingen commissie
• Aanspreekpunt voor de trainers
• Begeleider die trainers assisteert
• Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams


Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens E8- en E6-tal
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier de verantwoordelijkheid gedragen voor de jongste jeugd. Het is tijd geworden om het stokje over te dragen aan een enthousiaste vrijwilliger! Je staat er echter niet alleen voor, de TC bestaat uit 6 vrijwilligers. Het eerste jaar zullen we samen de verantwoordelijkheden dragen daarna zal ik je back-up zijn. Taken lid TC: • Bijwonen van vergaderingen (8 tot 10 per seizoen) • Aanspreekpunt zijn voor ouders en trainers • Advisering, begeleiding van trainers en coaches (i.s.m. de trainerscoördinator) • Deelname aan cursussen stimuleren • Teamindelingen De piek is in september (opstarten van het seizoen) en in juni (seizoenafsluiting/teamindelingen). Wij zoeken: • Bij voorkeur een zoon of dochter spelend in de Hockeyschool of 3-tallen. • Uitgebreide hockeykennis is niet noodzakelijk, maar enige hockeyervaring of affiniteit met het hockeyspelletje is gewenst. • Kennis van MS Office pakketten Je interesse kun je kenbaar maken door te mailen naar [email protected] en [email protected] In een gesprek zullen Dorien Kokai (lid TC Jongste Jeugd) en Harm Crompvoets (voorzitter TC) en het een en ander verder toelichten. Met belangstelling zien wij de reacties tegemoet!

Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes E8- en E6-tal
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier de verantwoordelijkheid gedragen voor de jongste jeugd. Het is tijd geworden om het stokje over te dragen aan een enthousiaste vrijwilliger! Je staat er echter niet alleen voor, de TC bestaat uit 6 vrijwilligers. Het eerste jaar zullen we samen de verantwoordelijkheden dragen daarna zal ik je back-up zijn. Taken lid TC: • Bijwonen van vergaderingen (8 tot 10 per seizoen) • Aanspreekpunt zijn voor ouders en trainers • Advisering, begeleiding van trainers en coaches (i.s.m. de trainerscoördinator) • Deelname aan cursussen stimuleren • Teamindelingen De piek is in september (opstarten van het seizoen) en in juni (seizoenafsluiting/teamindelingen). Wij zoeken: • Bij voorkeur een zoon of dochter spelend in de Hockeyschool of 3-tallen. • Uitgebreide hockeykennis is niet noodzakelijk, maar enige hockeyervaring of affiniteit met het hockeyspelletje is gewenst. • Kennis van MS Office pakketten Je interesse kun je kenbaar maken door te mailen naar [email protected] en [email protected] In een gesprek zullen Dorien Kokai (lid TC Jongste Jeugd) en Harm Crompvoets (voorzitter TC) en het een en ander verder toelichten. Met belangstelling zien wij de reacties tegemoet!
Trimhockey
Leonie Reijne-huijbregts
Technische Zaken
Trimhockey
Coördinator
Pedro van den Eijnden
Veiligheidscommissie

Lid veiligheid
Jaap-Kees Koel
Veiligheidscommissie

Lid veiligheid
Elsbeth van Genuchten
Veiligheidscommissie

Lid veiligheid
Ariadne Voorbraak (wedstrijdsecretariaat)
Wedstrijdsecretariaten

Junioren en jongste jeugd
• Inschrijven teams • Sterkte indeling in de gaten houden (in overleg met TC) • Verzorging van de wedstrijdplanning voor de KNHB competities voor junioren en de jongste jeugd • Bijwonen Perzische markt • Verwerking van de resultaten van de in deze competities gespeelde wedstrijden • Communicatie met de wedstrijdsecretariaten van andere verenigingen over planning en eventuele onrechtmatigheden • Planning met betrekking tot de veldreserveringen buiten de competitie (oefenwedstrijden, toernooien, etc.) • Contact met toernooicommissie
Ariadne Voorbraak
Wedstrijdsecretariaten

Senioren en Veteranen
• Inschrijven teams • Sterkte indeling in de gaten houden (in overleg met TC) • Verzorging van de wedstrijdplanning voor de KNHB competities voor veteranen en senioren • Verwerking van de resultaten van de in deze competities gespeelde wedstrijden • Communicatie met de wedstrijdsecretariaten van andere verenigingen over planning en eventuele onrechtmatigheden • Planning met betrekking tot de veldreserveringen buiten de competitie (oefenwedstrijden, toernooien, etc.) • Contact met toernooicommissie

Zaalhockey

Trainerscoördinator


• Bijwonen vergaderingen commissie.
• Aanspreekpunt voor de trainers.
• Begeleider die trainers assisteert.
• Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams.

Lorenzo Westreenen
Zaalhockey

Zaalhockeycommissaris / sporthalcoördinatie


• Verantwoordelijk voor de contacten met oa andere hockey clubs, de gemeente Geldrop en de KNHB.
• Contactpersoon met de TC van Hockey Geldrop met de Zaalhockey commissie begeleiden

Voorbereidend • Doorgeven van de gewenste uren van de zaal aan de gemeente.
• Afstemmen met de bond welke uren we hebben om competitie wedstrijden te spelen.
• Uren afstemmen met de zaaltrainer coördinator.
• Teams opvoeren met de wedstrijd coördinator binnen LISA voor de KNHB.
• Controleren van het wedstrijdschema en de geplande uren van de zalen.

Tijdens de competitie.
• Contact persoon binnen Hockey Geldrop met ander zaalcommissarissen.
• Afstemming indien wedstrijden niet kunnen worden gespeeld.

Jeroen Brooks
Zaalhockey

Wedstrijdsecretariaat


• Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling van de elftallen en het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNHB.
• Uitvoeren van besluiten van de KNHB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden.
• Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan coaches, de tegenpartijen de zaalbeheerder.
• Controleren en tijdig verzenden van de digitale wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten.
• Contactpersoon KNHB voor alle zaalhockey wedstrijdzaken.
• Dispensatieverzoeken aanmaken zaalspelers.


Zaalhockey

Scheidsrechterssecretariaat


• Verzorging van de scheidsrechterplanning voor de KNHB zaalhockey competities voor junioren en senioren.
• Verwerking van de gerealiseerde arbitrage.
• Communicatie met wedstrijdsecretariaat, leden en vrijwilligers.
• Bijhouden nieuwe regels en scheidsrechters daarover informeren.

Lid worden

Sponsoren

Social media

Download onze app

Agenda

Nog geen agenda punten.

Vandaag jarig

Timo Hovens
Julian Adeosun
Rosalie van 't Wout