Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

Commissies

Frank Gruintjes
Accommodatiecommissie

Voorzitter
Frank Gruintjes
Accommodatiecommissie

Bestuursverantwoordelijke
Tjeerd Verbeke
Activiteitencommissie

Voorzitter
Tjeerd Verbeke
Activiteitencommissie

Voorzitter
Frank Gruintjes
Activiteitencommissie

Bestuursverantwoordelijke
Nelleke Kimman
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Jacqueline van der Rijt
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Sjak van Diessen
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Rene Venmans
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Marit van der Poort
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Tjeerd Verbeke
Activiteitencommissie

Lid activiteiten

Barcommissie

Voorzitter
• Leiden commissievergadering • Agenda • Vergadering leiden • Actiepunten checken en verdelen • Vergaderdata plannen en vastleggen • Zorgdragen voor goede taakverdeling commissieleden • Welke taken • Uitvoering van die taken • Budgetbewaking • Kascontrole • Inkomsten en uitgaven • Contacten met leveranciers • Alcohol • Kas opmaken • Inkoop • HACCP Big Leader: Make Hockey Great again

Barcommissie

Inkoop
• Budgetbewaking • Kascontrole • Voorraad beheer • Inkoop • Contacten met leveranciers
Frank Gruintjes
Barcommissie

Evenementencoördinatie

Barcommissie

Bardiensten zaterdag
• Barhoofdjes of teamindelingen • Barbezetting • Jaarplanning maken • Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Jorrit Coolen
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Ties van der Woord
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Jasper Hacking
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Irma Behr - Veldhuis
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Sanne Scheepers
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Tom Büthker
Barcommissie

Bardiensten zondag
Joep Lurvink
Barcommissie

Bardiensten zondag
Chayenne van Nielen
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Barhoofden of teamindelingen • Barbezetting • Jaarplanning maken • Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Jan Mahler
Barcommissie

Bardiensten zondag
Donieck Schouten
Barcommissie

Bardiensten zondag
Frank Gruintjes
Barcommissie

Bestuursverantwoordelijke
Jef van Stratum
Bestuur

Voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte conform hetgeen daarover is gesteld in de statuten van de vereniging.

Taken

• Het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering.

• Lid van het bestuur van Stichting Hockeybelangen.

• Contact onderhouden met bestuur Stichting Hockeybelangen en bestuur Stichting Hockey Paviljoen.

• Onderhouden van contacten met de gemeente en andere externe verenigingen en organisaties.

• De voorzitter zoekt in samenspraak met Voorzitter TC en Penningmeester naar trainer/coach Dames-1 en Heren-1 en andere trainers voor de vereniging.

• Opstellen, up to date houden en uitdragen van het beleid van HG.

• Toezicht houden op het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.

• Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken.

• Het voeren van functioneringsgesprekken met ‘personeel’ en opdrachtnemers.

• Verslag vergaderingen goedkeuren.

• Tijdelijke functie: voorzitter Lustrumcommissie

Renée Braken
Bestuur

Secretaris

De secretaris draagt zorg voor de communicatie binnen het bestuur en naar de leden inzake bestuursaangelegenheden. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de ICT-commissie.

Taken

• Draagt zorg voor de verslaglegging conform het geen daarover is gesteld in de statuten van de vereniging.

• Verzorgen van de correspondentie: binnenkomende “post” en versturen van de “uitgaande post”.

• Archivering van de relevante binnengekomen en uitgaande stukken.

• Archivering van de vergaderstukken en verslagen conform het geen daarover is gesteld in de statuten van de vereniging.

• Agendabeheer van de vereniging.

• Aftekenen van de Bestuursverslagen en verslagen van Algemene Leden Vergaderingen samen met de voorzitter en vervolgens archiveren.

• Contactpersoon voor de K.N.H.B.

• Voorbereiden ALV en Bestuursvergaderingen, uitnodigingen, agenda, vergaderstukken.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

Frank Gruintjes
Bestuur

Lid algemene zaken en vice-voorzitter

Het lid algemene zaken vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en is verantwoordelijk voor kwalitatief goede en kwantitatief voldoende scheidsrechters, het opstellen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid en de activiteiten commissie.

Taken

• Vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

• Draagt zorg voor het werven van vrijwilligers.

• Draagt er zorg voor dat scheidsrechters zijn voor alle wedstrijden.

• Het voorzitten van de bestuursvergadering bij afwezigheid voorzitter.

• Contact onderhouden met vertrouwenspersoon van de club.

• Regelen VOG voor door het bestuur daartoe aangewezen personen.

• Regelen van de scheidsrechter cursus(sen) en examens.

• Het zorgdragen van het begeleiden van de (jeugd)scheidsrechters.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

Frank Gruintjes
Bestuur

Lid accommodatie

Het lid accommodatie is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede accommodatie passend bij de behoefte van de vereniging, de veld materialen (niet zijnde hockey materialen) voor zover eigendom van de vereniging alsook van de gemeente. Hij/zij is verantwoordelijk voor het sleutelbeleid, de bar en barcommissie, benodigde vergunningen, BHV-beleid en de accommodatiecommissie.

Taken

• Zorgen voor het beheer van sportpark en contact onderhouden met de gemeente.

• Zorgen voor onderhoud van de velden en veldmaterialen voor zover eigendom zijn van de gemeente.

• Zorgen voor schoonmaak rondom de velden.

• Zorgen voor het doen opstellen van regels t.a.v. het gebruik door derden van de accommodatie en velden.

• Zorgen voor het keuren van de velden.

• Zorgdragen voor een sleutelplan en het beheer van de sleutels

• Bestuur afgevaardigde in de Stichting Hockeypaviljoen

• Signaleren benodigd onderhoud en zorgdragen voor kwalitatief goed onderhoud van de gebouwen en vaste technische installaties conform wettelijke regelingen.

• Onderhouden van contacten met leveranciers.

• Onderhoud en beheer van de alarminstallatie en brandblussers, AED apparatuur, noodverlichting.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

• Coördinatie schoonmaak werkzaamheden paviljoen en kleedlokalen door schoonmaakbedrijf.

• Voor een kwantitatieve en kwalitatieve goede bezetting van de bar.

• Organisatie jaarlijkse instructie barploegen, (behalen van de benodigde certificaten).

• Toezien op exploitatie conform wettelijke regelingen (mensen en middelen).

• Advies uitbrengen aan bestuur over assortiment en prijsstelling.

Frank van Olphen
Bestuur

TK + TC Senioren + Scheidsrechters
Stefan Houtakkers
Bestuur

TC Junioren + Zaalhockey + Materialen
Erik Janssen
Bestuur

Vrijwilligers
Willem Jaap van Boxel
Bestuur

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging één en ander conform hetgeen daarover in de statuten is bepaald. Voor is de penningmeester verantwoordelijk voor het functioneren van de ledenadministratie en de financiële administratie.

Taken

• Registratie van alle financiële zaken van de vereniging, verwerken en controleren van de inkomsten en uitgaven.

• Opstellen van contracten “betaalde trainers”, (ZZP-ers).

• Opstellen van beloningsstructuur vrijwilligers.

• Maandelijkse rapportage aan het bestuur van de financiële stand van zaken.

• Draagt het door het bestuur aangegeven financiële beleid en besluiten uit naar de leden.

• Beheren van de verzekeringen van de vereniging.

• Draagt zorg voor een goede en up to date KvK inschrijvingen, uitvoerend hierin is de secretaris.

• Beheren van alle contracten (zowel voor leveranciers, medewerkers als leden)

• Opstellen en beheren van de begroting.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

• Het voeren van functioneringsgesprekken met ‘personeel’ en opdrachtnemers.

Jac van Stratum
Businessclub Hockey Geldrop

Voorzitter
Margot Boelens
Businessclub Hockey Geldrop

Secretaris
Ronald van der Leij
Businessclub Hockey Geldrop

Penningmeester
Bart Meulendijk
Businessclub Hockey Geldrop

Lid algemene zaken
Joyce van Nielen
Businessclub Hockey Geldrop

Lid algemene zaken
--
Robert Nieuweboer
Communicatie


Sietze Huijsinga
Communicatie


Teun Doggen
Communicatie


Chayenne van Nielen
Communicatie

Voorzitter
Renée Braken
Communicatie

Bestuursverantwoordelijke
Erik Janssen
ICT commissie

Bestuursverantwoordelijke
Huub der Kinderen
ICT commissie

Lid ICT
Paul Hazenbosch
ICT commissie

Lid ICT
Ramona Bool - Raaijmakers
Ledenadministratie

Ledenadministrateur
• Leden in- en uitschrijven • Ledenwisselingen doorgeven (verwerken in statistiek) • Overzicht voor contributie maken (samen met penningmeester) • Etiketten • Inschrijfformulieren distribueren en retour ontvangen
Stefan Houtakkers
Materialen

Bestuursverantwoordelijke
Miriam van de Crommenacker
Materialen

Materiaalbeheerder
• Beheren materiaal • Controle materialen • Onderhoud materiaal • Up-to-date houden van het materiaal • Budget controle
Peter Genefaas
Scheidsrechterscommissie

Voorzitter
Frank van Olphen
Scheidsrechterscommissie

Bestuursverantwoordelijke
Thomas van Nielen
Scheidsrechterscommissie

Coördinator
• Verzorging van de scheidsrechterplanning voor de KNHB competities voor jongste jeugd, junioren en senioren • Verwerking van de gerealiseerde arbitrage • Communicatie met wedstrijdsecretariaat, leden en vrijwilligers • Planning scheidsrechters buiten de competitie (oefenwedstrijden, toernooien, etc.) • Contact met arbitragecommissie en opleiding
Eric Roelofs
Scheidsrechterscommissie

Coördinator scheidsrechtersopleiding
• Begeleiden beginnende scheidsrechters • Bijhouden nieuwe regels en scheidsrechters daarover informeren • Bestuderen van het arbitrageplan

Scheidsrechterscommissie


Lid Scheidsrechterscommissie
Wouter de Jong
Scheidsrechterscommissie


Pedro van den Eijnden
Scheidsrechterscommissie


Stefan van Gerwen
Scheidsrechterscommissie

Secretaris
Jan Mahler
Stichting Hockeypaviljoen

Voorzitter
Hein Loeffen
Stichting Hockeypaviljoen

Secretaris
Frans Christophe
Stichting Hockeypaviljoen

Penningmeester
Joep Eickholt
Stichting Hockeypaviljoen


Technische Commissie
Junioren
Stefan Houtakkers
Technische Zaken
Technische Commissie
Bestuursverantwoordelijke
Senioren
Frank van Olphen
Technische Zaken
Technische Commissie
Bestuursverantwoordelijke
Technisch Kader
Martin van de Rakt
Technische Zaken
Technisch Kader
Organisatie
Meike van Stratum
Technische Zaken
Technisch Kader
Organisatie
Frank van Olphen
Technische Zaken
Technisch Kader
Organisatie
Technische Commissie
Jeppe van Zanten
Technische Zaken
Technische Commissie
Senioren en Veteranen
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Rene Schouwman
Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens A, B, C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Rene Schouwman
Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens E8-tal, E6-tal en E3-tal
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Bart Kosters
Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens A, B, C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Bart Kosters
Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens E8-tal, E6-tal en E3-tal
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Heidi van Leuven
Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes A,B,C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Dorien Kokai
Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes A,B,C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Dorien Kokai
Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes E8-tal, E6-tal en E3-tal
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Ingrid van Helvoort-vliegen
Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes E8-tal, E6-tal en E3-tal
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Meike van Stratum
Technische Zaken
Technische Commissie
Hockeyschool
• Aanspreekpunt nieuwe leden • Registreren van proeflessen • Registreren van presentie spelers • Eind seizoen nieuwe 6-tallen samenstellen • Zo veel mogelijk aanwezig bij training Hockeyschool als aanspreekpunt • Meedenken/praten beleid Hockey Geldrop binnen de Technische Commissie • Tijdsbesteding: • Wekelijks 2 uur gedurende seizoen met piek aan begin en eind • Adhv jaarplanning maandelijks overleg Technische Commissie • Overleg met trainerscoördinator Hockeyschool die de trainingen verzorgd

Technische Zaken
Technische Commissie
JJ/Funkey
- Zorg dragen voor goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers, trainers, coaches en bestuur; - Zorgt ervoor dat elk jongste jeugd team uit zijn categorie kan spelen; - Zorgdragen voor de aanmelding van de teams en wensen aan de KNHB inclusief KNHB District Zuid - Regelmatig uitlezen mailbox betreffende jongste jeugd categorie. - Regelmatig uitlezen mailbox betreffende Funkey. - Aanmeldingen registreren en verwerken. - Zorgdragen voor een goede “open” communicatie. - In samenwerking met Hoofd trainer JJ en Bengelbende coördinator indeling van jongste jeugd teams maken. - In samenwerking met Lid TC jongste jeugd meisjes zorgen voor opgave teams voor de minitoernooien. Tijdsbesteding - Gemiddeld 2 uur per week. - In de aanvang en eind van het seizoen ligt de tijdsbesteding relatief hoger; - Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per maand voor informele contacten. - Formeel 1 x p. maand vergadering; - Informele besprekingen met spelers/speelsters, trainers, coaches.
Raymond Pieterse
Technische Zaken
Technische Commissie
Keeperscoördinator
Trimhockey
Leonie Reijne-huijbregts
Technische Zaken
Trimhockey
Coördinator
Veiligheid
Lorraine Kosters-Parker
Veiligheid & Sportklimaat
Veiligheid
Voorzitter
Erik Janssen
Veiligheid & Sportklimaat
Veiligheid
Bestuursverantwoordelijke
Stefan van Rijsingen
Veiligheid & Sportklimaat
Veiligheid
Lid veiligheid
Pedro van den Eijnden
Veiligheid & Sportklimaat
Veiligheid
Lid veiligheid
Jos van der Vleuten
Veiligheid & Sportklimaat
Veiligheid
Lid veiligheid
Marijke De Haas - Van Gerwen
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Hockey Geldrop
Mijn naam is Marijke de Haas- van Gerwen, getrouwd en moeder van drie kinderen waarvan de oudste een aantal jaren geleden in dames1 gespeeld heeft. Ik woon in Geldrop waar ik een praktijk heb in homeopathie, coaching, kindertolk en rouw -en verliesbegeleiding. Daarnaast werk ik regelmatig als verpleegkundige op een hospice. Sporten is een belangrijk onderdeel in het leven van de leden van Hockey Geldrop en het is belangrijk dat zij dit in een veilig klimaat kunnen doen. Omdat het soms lastig is direct bespreekbaar te maken wanneer jij of je kind zich niet veilig of misschien gekwetst voelt rondom het sporten, kun je bij mij met je verhaal terecht. Ik zal zonder oordeel luisteren en samen kijken we wat het vervolg kan zijn. Herken je dit, neem dan zeker contact op! Hartelijke groet, Marijke
Ariadne Voorbraak (wedstrijdsecretariaat)
Wedstrijdsecretariaten

Junioren en jongste jeugd
• Inschrijven teams • Sterkte indeling in de gaten houden (in overleg met TC) • Verzorging van de wedstrijdplanning voor de KNHB competities voor junioren en de jongste jeugd • Bijwonen Perzische markt • Verwerking van de resultaten van de in deze competities gespeelde wedstrijden • Communicatie met de wedstrijdsecretariaten van andere verenigingen over planning en eventuele onrechtmatigheden • Planning met betrekking tot de veldreserveringen buiten de competitie (oefenwedstrijden, toernooien, etc.) • Contact met toernooicommissie
Ariadne Voorbraak
Wedstrijdsecretariaten

Senioren en Veteranen
• Inschrijven teams • Sterkte indeling in de gaten houden (in overleg met TC) • Verzorging van de wedstrijdplanning voor de KNHB competities voor veteranen en senioren • Verwerking van de resultaten van de in deze competities gespeelde wedstrijden • Communicatie met de wedstrijdsecretariaten van andere verenigingen over planning en eventuele onrechtmatigheden • Planning met betrekking tot de veldreserveringen buiten de competitie (oefenwedstrijden, toernooien, etc.) • Contact met toernooicommissie
Stefan Houtakkers
Zaalhockey

Bestuursverantwoordelijke
Jeroen Brooks
Zaalhockey

Sporthalcoördinatie / Wedstrijdsecretaris
Stefan van Rijsingen
Zaalhockey

Coördinator / planner
Roger van de Kimmenade
Zaalhockey

Zaalcommissaris